Quan mac co so 315 Quán mắc cỡ (số 315)

Trong bài “Khoe sức mạnh, Hạng Vũ phục thần mã - Đá Costa Rica, ngựa ô Ecuador hạ sơn” đăng trên LĐ số 165/2006, tác giả LA LẬP NGHIÊP..