Loi Unix va Linux nhieu gap 4 lan Windows nam 2005 Lỗi Unix và Linux nhiều gấp 4 lần Windows năm 2005

Trung tâm hỗ trợ khẩn cấp các sự cố máy tính Mỹ US-CERT vừa phát hành danh sách các vấn đề bảo mật 12 tháng qua. Chỉ có 812 trong tổng số..