Vi pham nghiem trong Phap lenh De dieu o Ha Nam Vi phạm nghiêm trọng Pháp lệnh Đê điều ở Hà Nam

Hệ thống đê điều của tỉnh dài hơn 319 km, trong đó đê cấp I đến cấp III (hữu Hồng và tả Đáy) dài gần 90 km, đê cấp IV (sông Nhuệ, Châu..