» Tìm kiếm:

Lê Anh Thơ

Ca si trinh bay ca khuc cua SEA Games 22 Can co it nhat hai lua chon Ca sĩ trình bày ca khúc của SEA Games 22: Cần có ít nhất hai lựa chọn

Theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng lâu nay, nhiều người cứ tưởng Tiểu ban Tuyên truyền SEA Games đã giao quyền lựa chọn..