» Tìm kiếm:

Lâm Thy Phương

Khi nao co diem thi diem chuan Khi nào có điểm thi, điểm chuẩn?

* Năm nay quy định làm tròn điểm của từng môn hay cộng 3 môn lại rồi mới được làm tròn? Khoảng khi nào có thể biết điểm thi, khi nào có thể..