» Tìm kiếm:

Lào Cai Bùi Quang Vinh

Nhiem vu so 1 cua chinh quyen Lao Cai la phuc vu tot nhan dan "Nhiệm vụ số 1 của chính quyền Lào Cai là phục vụ tốt nhân dân"

“Chính quyền của ta là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Vì vậy, nhiệm vụ số 1 của chính quyền là phục vụ tốt nhất cho nhân..