» Tìm kiếm:

Kom Mam Sun

Singapore gia dau tang nhien lieu sinh hoc len ngoi Singapore: giá dầu tăng, nhiên liệu sinh học “lên ngôi”

Kom Mam Sun chạy chiếc Nissan bằng nhiên liệu sinh học 2 năm nay để thử nghiệm ý tưởng kinh doanh của mình: dùng dầu ăn từ các nhà hàng làm..