» Tìm kiếm:

Kiều Diên

Binh Thuan Ky luat 3 Pho Giam doc So Ke hoach va dau tu Bình Thuận: Kỷ luật 3 Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư

Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy vừa quyết định mức kỷ luật khiển trách 3 phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư là Nguyễn Đức Hòa, Trần Đức Tiến và..

Ky luat 3 pho giam doc So Ke hoach va Dau tu Kỷ luật 3 phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy vừa quyết định mức kỷ luật khiển trách 3 phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư là Nguyễn Đức Hòa, Trần Đức Tiến và..