Chuong 3 Co be mang nhen Chương 3 - Cô bé mạng nhện

Khi Gwyn đi học về, nhà vắng lặng trừ tiếng ông Griffiths đang khoan đồ trong xưởng làm việc. Bà Griffiths đã đi qua nhà hàng xóm, chỉ để..