Campuchia sau WTO Ra bao de ton tai kho Campuchia sau WTO: "Ra" báo dễ, tồn tại khó!

Số đầu báo thực sự hoạt động thì chỉ khoảng 30. Ra báo thì đơn giản là vậy nhưng tự cân đối tài chính để tồn tại là chuyện không hề dễ dàng.