Mua lai Buzzword Adobe tuyen chien Microsoft Mua lại Buzzword, Adobe tuyên chiến Microsoft

Adobe Systems cuối cùng cũng gia nhập “cuộc chơi văn phòng trên web” bằng tuyên bố chính thức mua lại Virtual Ubiquity - nhà cung cấp..