» Tìm kiếm:

Joan Sinclair

Ten sat nhan de tien thich thach thuc canh sat Phan cuoi Tên sát nhân đê tiện thích thách thức cảnh sát (Phần cuối)

Cảnh sát đã điện thoại đến nhà, yêu cầu Glover đến để nói chuyện vào lúc 17 giờ ngày hôm sau. Nhưng đến 18 giờ, hắn vẫn không đến, cảnh sát..