» Tìm kiếm:

Iraq As Sabah

Iraq Phu luc ve Quyen dieu hanh lam thoi bat dau co hieu luc Iraq: Phụ lục về Quyền điều hành lâm thời bằt đầu có hiệu lực

Theo các điều khoản bổ sung trong một phụ lục (có hiệu lực từ 1-6) cho "Đạo luật lâm thời về điều hành nhà nước trong giai đoạn chuyển..