» Tìm kiếm:

IX Đoàn Thanh

Phat bieu cua Tong bi thu Nong Duc Manh tai Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu IX Doan Thanh nien Cong san Ho Chi Minh Phát biểu của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2007Thưa Đoàn Chủ tịch, Thưa các đồng chí đại biểu,Thưa các vị khách quý,Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Đại..

Tong Bi thu Nong Duc Manh Phong trao thanh nien Viet Nam se co buoc phat trien moi Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh: Phong trào thanh niên Việt Nam sẽ có bước phát triển mới

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã có bài phát biểu quan trọng...

Doan phai nang cao long yeu nuoc cua thanh nien Đoàn phải nâng cao lòng yêu nước của thanh niên

"Đoàn phải thường xuyên coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt đường lối nhiệm vụ cách mạng, nâng cao lòng yêu nước,..