» Tìm kiếm:

Homer Barron

Hoa hong cho Emily Hoa hồng cho Emily

Chúng tôi đứng yên đó một lúc lâu, cúi nhìn cái miệng cười rộng hoác sâu thẳm và không còn da thịt. Người ta thấy hình như thân gã có một..