» Tìm kiếm:

Hiện Bộ Tư

Vai tro Bo Tu phap kha mo nhat Vai trò Bộ Tư pháp khá mờ nhạt

Trước đây chúng ta có Bộ Tư pháp, sau đó bỏ tên bộ, chuyển thành Ủy ban Pháp chế Chính phủ, sau đó lại tái lập. Hiện Bộ Tư pháp là cơ quan..