» Tìm kiếm:

HCM Trần Thị Ánh Nguyệt

Gia dat do cac dia phuong qui dinh Chi bang 6070 gia thi truong Giá đất do các địa phương qui định: Chỉ bằng 60-70% giá thị trường

Ngày 22/12 đã diễn ra hội thảo “Giá nhà, giá đất: thực trạng, dự báo và giải pháp” do Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) và báo Pháp Luật..

Gia dat do cac dia phuong qui dinh Chi bang 60 70 gia thi truong Giá đất do các địa phương qui định: Chỉ bằng 60-70% giá thị trường

Ngày 22-12 đã diễn ra hội thảo “Giá nhà, giá đất: thực trạng, dự báo và giải pháp” do Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) và báo Pháp Luật..