» Tìm kiếm:

Hương Quế

Gin giu gia phong Gìn giữ gia phong

Có những người đã âm thầm bảo vệ hương án thờ ông bà tổ tiên, giữ cho đến chết những bảng phả hệ, những sắc phong của dòng tộc giữa binh..