» Tìm kiếm:

hàng ngang

O so Kakuro so 1362007 Ô số Kakuro số 13-6-2007

Trong các ô được giới hạn có các số gợi ý được ghi bên trái, phải đối với hàng ngang và ghi phía trên, dưới đối với hàng dọc. Bạn hãy điền..

O so Kakuro so 1262007 Ô số Kakuro số 12-6-2007

Trong các ô được giới hạn có các số gợi ý được ghi bên trái, phải đối với hàng ngang và ghi phía trên, dưới đối với hàng dọc. Bạn hãy điền..

O so Kakuro so 1162007 Ô số Kakuro số 11-6-2007

Trong các ô được giới hạn có các số gợi ý được ghi bên trái, phải đối với hàng ngang và ghi phía trên, dưới đối với hàng dọc. Bạn hãy điền..

O so Kakuro so 1062007 Ô số Kakuro số 10-6-2007

Trong các ô được giới hạn có các số gợi ý được ghi bên trái, phải đối với hàng ngang và ghi phía trên, dưới đối với hàng dọc. Bạn hãy điền..

O so Kakuro so 1462007 Ô số Kakuro số 14-6-2007

Trong các ô được giới hạn có các số gợi ý được ghi bên trái, phải đối với hàng ngang và ghi phía trên, dưới đối với hàng dọc. Bạn hãy điền..

O so Kakuro so 19 6 2007 Ô số Kakuro số 19-6-2007

Trong các ô được giới hạn có các số gợi ý được ghi bên trái, phải đối với hàng ngang và ghi phía trên, dưới đối với hàng dọc. Bạn hãy điền..

O so Kakuro so 3 7 2007 Ô số Kakuro số 3-7-2007

Trong các ô được giới hạn có các số gợi ý được ghi bên trái, phải đối với hàng ngang và ghi phía trên, dưới đối với hàng dọc. Bạn hãy điền..

O so Kakuro so 1 7 2007 Ô số Kakuro số 1-7-2007

Trong các ô được giới hạn có các số gợi ý được ghi bên trái, phải đối với hàng ngang và ghi phía trên, dưới đối với hàng dọc. Bạn hãy điền..

O so Kakuro so 28 6 2007 Ô số Kakuro số 28-6-2007

Trong các ô được giới hạn có các số gợi ý được ghi bên trái, phải đối với hàng ngang và ghi phía trên, dưới đối với hàng dọc. Bạn hãy điền..

O so Kakuro so 962007 Ô số Kakuro số 9-6-2007

Trong các ô được giới hạn có các số gợi ý được ghi bên trái, phải đối với hàng ngang và ghi phía trên, dưới đối với hàng dọc. Bạn hãy điền..

O so Kakuro so 862007 Ô số Kakuro số 8-6-2007

Trong các ô được giới hạn có các số gợi ý được ghi bên trái, phải đối với hàng ngang và ghi phía trên, dưới đối với hàng dọc. Bạn hãy điền..

O so Kakuro so 29 5 2007 Ô số Kakuro số 29-5-2007

Trong các ô được giới hạn có các số gợi ý được ghi bên trái, phải đối với hàng ngang và ghi phía trên, dưới đối với hàng dọc. Bạn hãy điền..

O so Kakuro so 28 5 2007 Ô số Kakuro số 28-5-2007

Trong các ô được giới hạn có các số gợi ý được ghi bên trái, phải đối với hàng ngang và ghi phía trên, dưới đối với hàng dọc. Bạn hãy điền..

O so Kakuro so 24 5 2007 Ô số Kakuro số 24-5-2007

Trong các ô được giới hạn có các số gợi ý được ghi bên trái, phải đối với hàng ngang và ghi phía trên, dưới đối với hàng dọc. Bạn hãy điền..

O so Kakuro so 30 5 2007 Ô số Kakuro số 30-5-2007

Trong các ô được giới hạn có các số gợi ý được ghi bên trái, phải đối với hàng ngang và ghi phía trên, dưới đối với hàng dọc. Bạn hãy điền..

O so Kakuro so 31 5 2007 Ô số Kakuro số 31-5-2007

Trong các ô được giới hạn có các số gợi ý được ghi bên trái, phải đối với hàng ngang và ghi phía trên, dưới đối với hàng dọc. Bạn hãy điền..

O so Kakuro so 762007 Ô số Kakuro số 7-6-2007

Trong các ô được giới hạn có các số gợi ý được ghi bên trái, phải đối với hàng ngang và ghi phía trên, dưới đối với hàng dọc. Bạn hãy điền..

O so Kakuro so 662007 Ô số Kakuro số 6-6-2007

Trong các ô được giới hạn có các số gợi ý được ghi bên trái, phải đối với hàng ngang và ghi phía trên, dưới đối với hàng dọc. Bạn hãy điền..

O so Kakuro so 1 6 2007 Ô số Kakuro số 1-6-2007

Trong các ô được giới hạn có các số gợi ý được ghi bên trái, phải đối với hàng ngang và ghi phía trên, dưới đối với hàng dọc. Bạn hãy điền..

O so Hitori so 20 7 2007 Ô số Hitori số 20-7-2007

Quy luật trò chơi: Trong hàng ngang và hàng dọc của ô số sẽ có những số bị lặp lại. Bạn hãy loại bỏ các số sao cho không còn số nào lặp lại..