» Tìm kiếm:

GS Rothwell

Quan ly tai nang chien luoc Quản lý tài năng chiến lược

LTS: Tác giả đã có dịp tiếp cận một lớp “Quản lý tài năng chiến lược” ngắn ngày tại Penang do “Institute of Training and..

Quan ly tai nang chien luoc cac chuan muc can thiet Quản lý tài năng chiến lược: các chuẩn mực cần thiết

“Những nhà lãnh đạo biết tạo ra thành tích (doanh số, lợi tức chẳng hạn) mà thôi đã đủ chưa? Hay là còn cần phải có đạo đức đủ để trở..