May khong khoi dong 1 Máy không khởi động (1)

Tôi mới mua một máy có cấu hình: CPU CELERON 1,7 GHZ HDD 20,4 SEAGATE MAINBOARD: ASROCK M266A. Sau khi cài hệ điều hành XP Pro. Máy chạy..