Tao bao cao tu dong trong Word tu bang so lieu cua Excel Tạo báo cáo tự động trong Word từ bảng số liệu của Excel

Khi làm báo cáo bằng Word có sử dụng số liệu từ bảng tính Excel, thường người ta thực hiện 2 công việc:

10 cach hack Windows Vista 10 cách “hack” Windows Vista

Bạn đang chạy Windows Vista và muốn sử dụng giao diện mĩ miều của Aero. Nhưng có thể bạn sẽ phải “hack” cấu trúc bên trong của Vista để..

10 cach hack Windows Vista 10 cách "hack" Windows Vista

Bạn đang chạy Windows Vista và muốn sử dụng giao diện mĩ miều của Aero. Nhưng có thể bạn sẽ phải “hack” cấu trúc bên trong của Vista để..