» Tìm kiếm:

Earl Ofari Hutchinson

Dang sau tham kich Katrina Đằng sau thảm kịch “Katrina”

TTCN - ...Những cư dân New Orleans cuối cùng được lệnh phải ra đi. Thành phố này sẽ bị xóa sổ? Câu hỏi này thể hiện trong bài viết của nhà..