Nguoi de xuat ke hoach xay dung hinh anh Viet Nam Người đề xuất kế hoạch xây dựng hình ảnh Việt Nam

Dr. Neo là nickname của người đề xuất kế hoạch xây dựng hình ảnh Việt Nam. Đó là Trần Bằng Việt, hiện là project manager - EPG Head của..

Nguoi de xuat ke hoach xay dung hinh anh Viet Nam Người đề xuất kế hoạch xây dựng hình ảnh Việt Nam

Dr. Neo là nickname của người đề xuất kế hoạch xây dựng hình ảnh Việt Nam. Đó là Trần Bằng Việt, hiện là project manager - EPG Head của..