» Tìm kiếm:

DNTN Tân Ngọc Vân

Khuyen khich tu nhan kinh doanh cho Danh trong bo dui Khuyến khích tư nhân kinh doanh chợ: Đánh trống, bỏ dùi?

Nghị định số 02/2003/NĐ-CP đã kêu gọi thành phần kinh tế tư nhân tham gia đầu tư, xây dựng và quản lýchợ. Nhà đầu tư hăm hở vào cuộc, song..