» Tìm kiếm:

Dự Luật Quản

Ky hop thu hai QH khoa XII Thiet lap trat tu ky cuong trong quan ly su dung tai san nha nuoc Kỳ họp thứ hai, QH khóa XII: Thiết lập trật tự, kỷ cương trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

*Thông qua Nghị quyết về phân bổ Ngân sách Trung ương năm 2008Ngày 14.11, Quốc hội (QH) tiếp tục thảo luận tại Hội trường Dự Luật Quản lý..