» Tìm kiếm:

Dương Hồ Thành

Su bien Tay An va so phan bi tham cua tuong Duong Ho Thanh Sự biến Tây An và số phận bi thảm của tướng Dương Hồ Thành

Ngày 4/12/1936, Tưởng Giới Thạch đích thân tới Tây An đốc chiến, ra lệnh cho hai tướng chỉ huy quân QDĐ ở vùng này là Trương Học Lương và..