» Tìm kiếm:

Cincinnati Hoà Kỳ

Khoa dao tao ngan han ve quan ly du an 2008 cua DH tong hop Cincinnati Hoa Ky tai VN Khoá đào tạo ngắn hạn về quản lý dự án 2008 của ĐH tổng hợp Cincinnati Hoà Kỳ tại VN

Tiếp tục chương trình hợp tác giữa Trường Đại học Xây dựng, Tổng hội Xây dựng Việt nam và Trường Đại học Tổng hợp Cincinnati, Bang Ohio,..