Quoc hoi Campuchia nhom hop khong thanh cong Quốc hội Campuchia nhóm họp không thành công

Sáng hôm qua, Quốc hội Campuchia khóa III đã nhóm họp dưới sự chủ trì của ông Chia Soth, nghị sĩ cao tuổi nhất trong số các nghị sĩ của ba..