» Tìm kiếm:

Chính UBCKNN

TTCK 2 lieu thuoc noi va 1 lieu thuoc ngoai TTCK: 2 liều thuốc nội và 1 liều thuốc ngoại

Hai “liều thuốc” nội: giãn các đợt IPO và hoãn thu thế thu nhập từ chứng khóan cùng “liều thuốc” ngọai: HSBC khuyến cáo nên mua vào..