Chang Ca ban thit Chàng Ca bán thịt

Hơn một tháng nay, các bà các chị đi chợ Khế thường kháo nhau có cái phản thịt ở đầu chợ mới mở của anh chàng Ca xóm Đông bán giá phải..