Ghi du lieu dung luong lon vao CDROM 1 Ghi dữ liệu dung lượng lớn vào CDROM (1)

Xin hỏi muốn ghi một số tài liệu có dung lượng khá lớn vào một đĩa CDROM 750 MB bằng cách CD ISO... Theo bài báo hướng dẫn cách đây khá lâu..