» Tìm kiếm:

Cử Quốc

Cu Quoc ca phai tra tien tac gia Cử Quốc ca, phải trả tiền tác giả

Sở dĩ có chuyện khó tin như vậy là do Luật Bảo hộ bản quyền tác giả đối với các tác phẩm văn học và nghệ thuật. Tác giả phần nhạc của quốc..