Suat an cong nghiep Du so chua du luong Suất ăn công nghiệp: Đủ số chưa đủ lượng

Đà Nẵng có 5 khu công nghiệp (KCN) với 48 doanh nghiệp (DN) nước ngoài và 233 DN trong nước đang hoạt động, thu hút trên 40.000 lao động..