» Tìm kiếm:

Các TTHTCĐ

Hai Phong Huyen Vinh Bao chi dao xay dung 100 xa phuong thi tran thanh lap TTHTCD Hải Phòng: Huyện Vĩnh Bảo chỉ đạo xây dựng 100% xã, phường, thị trấn thành lập TTHTCĐ

Đến cuối năm 2004, toàn huyện Vĩnh Bảo đã phủ kín được TTHTCĐ (trung tâm học tập cộng đồng). Các TTHTCĐ hoạt động có hiệu quả là do UBND..