Luong thuc cho dong bao Ruc Bai toan kho Lương thực cho đồng bào Rục - Bài toán khó

Các nhà dân tộc học đã gọi thân ái người Rục như vậy vì đây là dân tộc được phát hiện cuối cùng trong đại gia đình các dân tộc ở Việt Nam...