» Tìm kiếm:

CÂU HỎI THI

Cuoc thi tim hieu 60 nam nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam Cuộc thi tìm hiểu “60 năm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

I. CÂU HỎI THI: 1. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói với cán bộ, chiến sĩ một đơn vị quân đội: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu..