» Tìm kiếm:

Based Budgeting

Lap ngan sach dua tren hoat dong Lập ngân sách dựa trên hoạt động

Lập ngân sách dựa trên hoạt động (ABB - Activity-Based Budgeting) là một cách tiếp cận mới đối với quy trình dự thảo ngân sách. Để hiểu..