NXB Giao duc co qua voi va khi soan SGK NXB Giáo dục có quá vội vã khi soạn SGK?

Chỉ một tháng, sau khi Thủ tướng Chính phủ đồng ý với Bộ GD-ĐT về việc phân ban THPT thành 3 ban: Ban KH Tự nhiên, Ban KH Xã hội - Nhân văn..