Tien mat tat mang “Tiền mất tật mang”

Tại TP.HCM trong tiến trình xã hội hóa ngành y tế, các bệnh viện tư không phải không có những đóng góp tích cực. Tuy nhiên, ở đây cũng có..