» Tìm kiếm:

Bộ VHTT Vũ Mạnh Chu

Quang Nam Cong nhan logo Hoi An Quảng Nam: Công nhận logo Hội An

TT (Quảng Nam) - Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả văn học - nghệ thuật, Bộ VHTT Vũ Mạnh Chu công nhận quyền tác giả biểu trưng thị xã Hội..