Nguoi trong Cat chay Người trong Cát cháy

Hòa bình lập lại, 16 xã đội trưởng trong lịch sử đánh Mỹ của Bình Dương - xã vùng cát ba lần được Nhà nước tuyên dương anh hùng của huyện..