Bang SAT thi tai VN co gia tri o cac truong DH My va cac nuoc Bằng SAT thi tại VN có giá trị ở các trường ĐH Mỹ và các nước

Năm nay em học lớp 10, như vậy có được thi bằng SAT không? Bằng SAT có giá trị trong bao lâu? Bằng SAT thi ở Việt Nam có được chấp nhận ở..