» Tìm kiếm:

Anh Lê Đức Dương

Ngoc Chau Saddam Hussein ra di la can thiet Ngoc Chau: Saddam Hussein ra đi là cần thiết

Anh Lê Đức Dương yêu cầu ông Bush và Blair ra đi thì thật là không tưởng. Thiết nghĩ tuỳ cơ ứng biến, tôi ủng hộ ý kiến anh Nguyễn Bình:..