» Tìm kiếm:

Alex Thanh Bạch

Tai nan kho quen "Tai nạn" khó quên

Đầu tiên là cái tên nửa ta nửa Tây - Alex Thanh Bạch, kế đó là những trang phục hip hop, tóc cắt sát, nhuộm màu nổi bật, thậm chí tự nhận..