» Tìm kiếm:

đơn vị sự nghiệp có thu trang 2

TP HCM de nghi tam thoi chua thuc hien o mot so co so y te TP.HCM: đề nghị tạm thời chưa thực hiện ở một số cơ sở y tế

Sáng 7-4-2004, Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính, Bộ Y tế đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các bệnh viện (BV) TP.HCM về..

Bao cao cong khai bao cao kiem toan nam 2005 va ket qua thuc hien ket luan kien nghi kiem toan cua kiem toan Nha nuoc Báo cáo công khai báo cáo kiểm toán năm 2005 và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của kiểm toán Nhà nước

Năm 2005, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã thực hiện kiểm toán: báo cáo quyết toán ngân sách của 30 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương..