» Tìm kiếm:

đĩa quang từ

Thuc hien thu le phi giam dinh noi dung van hoa pham Thực hiện thu lệ phí giám định nội dung văn hoá phẩm

Từ 5/1, Bộ Tài chính sẽ thực hiện quyết định này. Đối với băng, đĩa video, phim chiếu bóng, CD, DVD dùng cho máy tính, đĩa quang từ, lệ phí..