Google voi dich vu tim kiem bang sang che Google với dịch vụ tìm kiếm bằng sáng chế

Nếu bạn có một phát minh mới muốn đăng ký bằng phát minh sáng chế ở Mỹ và muốn kiểm tra xem đã có ai đăng ký một phát minh tương tự hay..