» Tìm kiếm:

Ông Hai Lúa Lý Huỳnh

Ong Hai Lua Ly Huynh Ông Hai Lúa Lý Huỳnh

Ai đó có cái vẻ quê mùa, nông dân, thì lập tức người ta nói: "Ông này sao Hai Lúa quá!". Chữ Hai Lúa bây giờ đã quá phổ biến, nhưng thật sự..