» Tìm kiếm:

Ông Gordon Brown

Anh Tan thu tuo ng Gordon Brown chuan bi bo nhiem noi cac Anh: Tân thủ tướng Gordon Brown chuẩn bị bổ nhiệm nội các

Ông Gordon Brown là người xứ Scotland và mang dáng vẻ một cha đạo dòng Calvin hơn là một chính khách hàng đầu của Anh quốc. Trên cương vị..